Shinobu circa 2007: I fucking love this band 

Shinobu circa 2007: I fucking love this band